Τρίτη, 13 Ιανουαρίου 2015

Grammar: Plural of nouns!

Plural of nouns!
Πληθυντικός αριθμός!
It is a pen
BUT:
They are pens!

When do plurals take -s or -es?
Πότε βάζουμε -s ή -es?

And, when do plurals take -ies?
Πότε παίρνουν -ies?

Time for practice!